Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۰۵ نیسان ۲۰۲۴ قاسم: ۱۶۳
۹ شوال ۱۴۴۵

۱۸ اپریل (آوریل) سال ۲۰۲۴ میلادی
۳۰
حمل
فروردین
۱۴۰۳
پنج شنبه

هیچكس در نیافت پایگاه مردان را بنماز و روزه و غزوه و حج مگر آنكه دانست كه در حلق خود چیزی می آرد حلال.

(ابراهیم ادهم رحمه الله تعالی علیه)

شروع جنگ ترک و یونان ۱۸۹۷ میلادی