Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 07 Shkurt 1435    Nëntor: 105
26 XHEMAZIJEL AHIR 1441

20
SHKURT
2020
E Enjte

Dita 51. e vitit, Ditët e Mbetura : 315
Muaji 2., 29 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kush ia ngre shu­më vle­rat ve­tes i kri­ti­kon të tje­rët. Kush kri­ti­kon shu­më të tje­rët lav­dë­ron shu­më ve­ten e tij. Ali Kav­za­ni (Rrahmetullahi alejh)