Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۱۰ تشرین اول ۱۴۳۴ خضر: ۱۷۱
۱۴ صفر ۱۴۴۰

۲۳ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۱
عقرب
آبان
۱۳۹۷
سه شنبه

نباشد كه هیچ مسلمانی بمیرد پس نماز كنند بر جنازه وی چهل مرد از مسلمانان كه بخداوند شرک نیاورده باشند چیزیرا الا آنكه قبول كند خداوند تعالی شفاعت ایشان را در حق وی یعنی بیامرزد او را.

(حدیث شریف)

شروع حرب قِرِم ۱۸۵۳ میلادی

تأسیس (پست -تلگراف- تلفن) تركیه ۱۸۴۰ میلادی