Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۶ کانون اول ۱۴۳۴ قاسم: ۴۲
۱۲ ربیع الآخر ۱۴۴۰

۱۹ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۸
قوس
آذر
۱۳۹۷
چهارشنبه

هر كس چنگ در سنت من زند در فساد امت من یعنی بر سنت و جماعت باشد و پنج نماز را بجماعت نگاهدارد در هر شبانه روزی مزد صد شهید در دیوان عمل وی نویسد.

(حدیث شریف)

اولین جلسه اتحادیه ملل متحد ۱۹۲۰ میلادی