Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۶ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۴۳
۵ شعبان ۱۴۴۱

۲۹ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۰
حمل
فروردین
۱۳۹۹
یکشنبه

هر آنگاه كه خدای عزّ وجلّ به بنده ای خیری خواهد سه چیز بدهد اول فقه در دین و زهد در دنیا و بینا گرداند او را بعیب او.

(حدیث شریف)

سبز شدن درختان

زمان آمدن پرندگان - زیاد شدن فعالیت حشرات